O projektu

Image: O projektu

Díla z oblasti výtvarného umění s dominantními prvky pohyblivého obrazu jsou nedílnou součástí dějin umění. Představují významný mezioborový průsečík mezi tradičními uměleckými formami, kinematografií a uměním elektronického obrazu. Tato oblast zahrnuje takzvaný videoart, počítačové umění, intermediální a interdisciplinární díla a další audiovizuální díla natočená umělci mimo souvislosti kinematografie. V současnosti jsou tato díla sbírána a uchovávána v galerijních institucích, kde ale chybí metodické postupy a technická infrastruktura pro dlouhodobou archivaci a zpřístupnění i přesto, že od 70. let patří k legitimním formám umělecké produkce.

Projekt Audiovizuální dílo mimo kontext kinematografie: dokumentace, archivace a zpřístupnění (dále Videoarchiv), který probíhá pod vedením Národního filmového archivu, si klade za cíl vytvořit dlouhodobě udržitelnou strategii pro prezervaci a zpřístupnění audiovizuálních děl mimo kontext kinematografie. Pracuje s výchozím předpokladem digitalizace a digitálního uchování děl, která původně vznikla v širokém spektru analogových i digitálních, profesionálních i amatérských obrazových formátů, jež je dnes obtížné technicky reprodukovat. Cílem je vytvoření infrastruktury, metodických postupů a digitálních standardů pro jejich dlouhodobé uchovávání v nejvyšší kvalitě, a také zpřístupnění včetně zapojení on-line nástrojů. Předpokladem projektu je dlouhodobá spolupráce Národního filmového archivu se sbírkovými institucemi výtvarného umění a implementace vyvinutých metod a postupů do jejich sbírkové a výstavní činnosti.

Projekt bude realizován v letech 2020-2023 na základě multioborové spolupráce historického týmů a specialistů digitální archivace, jejímž cílem je současně kritické zhodnocení prvků audiovize v kontextu českého výtvarného umění s výstupem v podobě edice původních odborných textů a on-line zpřístupnění významných děl.

Hlavní výstupy projektu

Hlavní strategií projektu Videoarchiv je digitalizace a uchovávání digitálních verzí historických obrazových formátů, které v budoucnosti již nebudou dostupné. Důležitým výstupem je proto infrastruktura pro digitalizaci historických obrazových médií. Nové pracoviště Národního filmového archivu bude připraveno digitalizovat široké spektrum analogových a digitálních páskových médií včetně BetacamSP, DigiBeta, miniDV, VHS, Hi8 a další.

Tato struktura bude navázána na datové úložiště a specializovanou veřejnou databází, která bude zpřístupňovat anotace a náhledy archivovaných děl.

Projekt souběžně usiluje o historickou a teoretickou reflexi fenoménu pohyblivého obrazu, jejímž výstupem bude série odborných studií, odborná publikace a série on-line výstav.


Realizační tým

Mgr. Sylva Poláková, Ph.D. (řešitel projektu),
MgA. Martin Blažíček Ph.D. (projektový manažer)

Metodická příprava:
Ing. Michal Klodner, Ph.D., MA. MRes. Markéta Jonášová, Mgr. Jan Trnka, Ph.D., Mgr. et Mgr. Marie Barešová, Ph.D., PhDr. Mgr. Ladislav Cubr, Ph.D.

Technická infrastruktura:
Ing. Michal Klodner, Ph.D., BcA. Jonáš Svatoš, Josef Vítovec

Výzkum a publikace:
Mgr. Sylva Poláková a Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (editoři publikace), doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D., Mgr. Eva Krátká, Ph.D., Ing. Michal Klodner, Ph.D., MA. MRes. Markéta Jonášová, RP Matěj Forejt,  MgA. Matěj Strnad, MgA. Martin Blažíček Ph.D.

On-line výstavy:
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D., Mgr Lenka Střeláková, Mgr. Martin Mazanec, Ph.D.